top of page

RI ® | Prikadna Priznanja | Dr. K. Korotkov |  Novi prilaz za daljinsku relevaciju ljudskih emocija

12 i 13 septembra 2008 god. u Los Anđelesu, provedena su mjerenja tokom radionice Rekonektivnog Iscjeljivanja (RI) ® koju su vodili Dr. Erik Perl i Dag De Vito. Svi mjerni uređaji su se prethodno zagrijali 1h ranije prije dolaska učesnika u prostoriju održavanja radionice. A mjerenja su provedena 30 min prije početka radionice i nastavila su se tokom i do kraja iste. 

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Efekti Koherencije

     
Dr. Korotkov pretpostavlja, da ti efekti koherencije mogu biti kanali, koji polaznicima seminara omoguća-vaju početno usvajanje novog nivoa iscjeljivanja puno brže, tokom samo jednog vikend-seminara. Vidi temu...

Olimpijski sportisti iz Rusije

     
Dvostruko slijepi test je proveden nad Ruskim Olimpijskim timom, ukupno 40 osoba. Studija je zami-šljena tako da test subjekti tokom dva dana provedu šest sati u interakciji sa frekvencijama RI. Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Relevacija ljudskih emocija

     
Prikladna istraživanja u ljudsko-kompjuterskim interakcijama su ra- zvila metode za otkrivanje emoti- vnih stanja predavača kroz procjenu audio signala. Uređaj i metoda se baziraju na...  Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenja EPC kamerom

     
Elektrofotonska kamera (EPC) pre-dstavlja instrument koji je baziran na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV) i dio je kompjuterizovanog sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja.  Vidi temu...

bottom of page