top of page

RI ® | Prikadna Priznanja | Dr. K. Korotkov |  Efekti Koherencije

Uz korišćenje njegove lične metodologije, najsavremenijih čitača infracrvenih i drugih energetskih tokova, Dr. Korotkov je mjerio i potkrepljivao dokazima, značajne uticaje polja (nazvao ih je "efektima koherencije") koji se javljaju tokom predavanja na seminarima Rekonektivnog Iscjeljivanja ® (RI). Efekti koherencije najjači kada se na seminaru predstavlja novi koncept ili vježba i potkrepljeni su dramatičnim skokovima na krivuljama grafikona, kako u intenzitetu tako i veličini polja prostorije u kojoj se održava seminar. Dr. Korotkov pretpostavlja, da ti efekti koherencije mogu biti kanali, koji polaznicima seminara omogućavaju početno usvajanje novog nivoa iscjeljivanja puno brže, tokom samo jednog vikend-seminara.

Najzad, istraživanja Dr. Korotkova ukazuju, da će u prostoriji u kojoj se održava seminar, polaznik najverovatnije primati energetske fluktacije pozitivne po zdravlje. 

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Efekti Koherencije

     
Efekti koherencije najjači kada se na seminaru predstavlja novi koncept ili vježba i potkrepljeni su dramatičnim skokovima na krivuljama grafikona, kako u intenzitetu tako i. Vidi temu...

Olimpijski sportisti iz Rusije

     
Dvostruko slijepi test je proveden nad Ruskim Olimpijskim timom, ukupno 40 osoba. Studija je zami-šljena tako da test subjekti tokom dva dana provedu šest sati u interakciji sa frekvencijama RI. Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Relevacija ljudskih emocija

     
Prikladna istraživanja u ljudsko-kompjuterskim interakcijama su ra- zvila metode za otkrivanje emoti- vnih stanja predavača kroz procjenu audio signala. Uređaj i metoda se baziraju na...  Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenja EPC kamerom

     
Elektrofotonska kamera (EPC) pre-dstavlja instrument koji je baziran na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV) i dio je kompjuterizovanog sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja.  Vidi temu...

bottom of page