top of page
Anchor 2

"Realnost je mreža energija različitih titraja.” ~ Nikola Tesla

 

Realnost je zapravo energijom uobličena energija  i predstavlja ekvivalent materijalne prirode.  Zbivanja u njoj nisu materijalne već talasne prirode. Talasi kontinuirano titraju i iznova proizvode sebe, umnožavaju se. Proizvode se korpuskule tj. materijalni elementi koji se razlikuju po zbijenosti titraja. Priroda materije se tako odlikuje titrajnim dejstvima koji se pri tom odvijaju uz ritam i relativnu brzinu koja je u direktnoj relaciji sa okom i umom posmatrača.                                                                                      

 

Priroda kodira materiju. Materijalni realitet u kom postojimo je energetske prirode, tako da se u principu sve odvija na primopredaji tj. preplitanju energetskih valova. Receptivni organi materijalnog tijela zapravo predstavljaju “prijeminke” tačno određenih talasa, energija, boja i zvukova koje um potom kalibrira u njemu uočljive momente.  Na nižim talasnim nivoima priroda se umu prikazuje kao grubi, materijalni vid, a na višim i finijim oblicima kao informativna energija kompletnog zbivanja u njoj. Trenutni realitet vidimo i opažamo kao materijalni, zato što nam je tjelesna i umna frekvencija u prikladnoj harmoniji sa talasnom dužinom materijalnog realiteta planete Zemlje. Iz takve perspektive materijalnosti, mi zapravo na "realnost" gledamo putem veoma uskog „objektiva“ i možemo samo pretpostavljati kakva se životna raznolikost manifestuje van tog receptivnog opsega. Prirodna nauka ukazuje da su sunčevi zraci zapravo satkani iz vidljivog spektra sedam boja. Taj vid opažanja  datira iz Njutnovog gledišta o razdvajanju bijele svijetlosti na boje u skladu sa njihovim talasnim dužinama. Ljudski elektromagnetni vidljivi spektar boja se kreće od 400 – 750 mikrometara. Kada zrak sunčeve svijetlosti pogodi mrežnjaču oka, oko taj kodirani svijetlosni uzorak odašilje mozgu u vidu električnog impulsa. Informacija koja ulazi u oko zapravo predstavlja energetski impuls, koji mozak potom pretvara u 3D prikaz. Isto se dešava i sa zvukom. Zvuk se prostire u talasima i njegova priroda ne predstavlja dio elektromagnetnog spektra, kao što su to sunčevi talasi. Zvuk nastaje kada neka materija titra. Tako i riječ kao modifikacija zvuka u prirodi realnosti utiče na modifikaciju materije i njenog zbivanja. Zvučni opažaji se odvijaju kao i vidni. Tako da, impulsi neuronima putuju u moždani centar zvuka, u kom se zvukovi zapravo i interpretiraju. Čovekovo uho je u mogućnosti da čuje zvukove frekvencija u rasponu od 20 ~ 20 000 Hz. Puno životinja ima taj prirodni aparat za otkrivanje puno širih spektara čujnosti zvuka, a neke i komuniciraju na tim opsezima. Na primjer, kitovi komuniciraju  zvukom koji emituje ekstremno niske frekvencije u rasponu od 3 – 30hz. Sve navedeno se na istom principu odvija u biološkim receptorima dodira, mirisa i ukusa. Nervni receptori na prstnim jagodicama odašilju električne impulse mozgu i upozoravaju ga o energetskoj prirodi ambijenta. Receptori jezika su izdjeljeni na particije kako bi ukazali mozgu na "gorke" i "slatke" energije.

 

Važno je imati u vidu da oči, uši i drugi osjetni organi materijalnog tijela  zapravo prenose samo „utiske“, ali ne i kompletnu istinu. Navedene reference nam zapravo ukazuju da priroda materijalnosti ne izgleda i ne zbiva se kao takva van ljudskog mozga. Van receptivnog opsega mozga, ona se zapravo manifestuje u vidu talasa  energije. Ako se vidni proces ne dešava u očima, tako se ni čulni proces ne zbiva u ušima. Sunčevi zraci, zvuk i materija ne podležu tom vidu van umnih opažanja. Oni se van uma zapravo zbivaju kao konstante u moru energija koju nazivamo "Realnost". Poznavajući prirodu realnosti, takvi prikazi u umu uskoro prestaju biti misterija. A ako odlučimo da iskoristimo vezu umnih potencijala i krenemo korak napred postoji mogućnost da nešto dublje zavirimo u tu "zečiju rupu” materijalne prirode realnosti.

 

PLANETARNA VIZIJA ® ~ Iz knjige "Priroda Realnosti" ~ Ivan Mirković

Mikro i Makro veza

     
Čovjekov um je preslikana projekcija uma prirode koja kao njegovo makro oličenje djeluje na njega i njegova zbivanja. Zato su kompletne dimenzije prirode u njemu, u čovjeku, a ne van njega. Vidi temu...

Priroda
    

Energ. zakoni na makronivou djeluju po prirodnim tokovima kretanja planeta, a na mikronivou, kroz ljud-ske potencijale. Čovjek nerijetko biva upleten u taj rebus prirode i pri tom ne zna da pliva u njemu.  Vidi temu...

Energija

     
Energija daje prvi impuls kretanju planeta i prvi udah tek rođenom djetetu. Uz nju, mi evoluiramo u pri-rodnosti. Da bi otpočeli pravilno kretanje u njoj, mi moramo prvo da znamo ko smo Mi. Vidi temu...

Priroda Uma

     
Zbir informacija o zbivanju prirode sačinjava mrežu uma u čovjeku. Um kao energija i Zemlja kao materija se nalaze u neprekidnoj komunikaciji. To je zajednički tok u kom živi čovječanstvo. Vidi temu...

bottom of page