top of page
Priroda uma

Um je mjera vanjskih zbivanja, tako da se prvo u njemu sve zbiva, pa potom u tijelu kao mikrouniverzumu. Ako um prihvati, tada se i tijelo prilagodi. Ako um ne zna, ni oči ne vide. Ako je um napet, priroda pred njim tada samo glumi objektivnost, a ako napetost u njemu nestane, jezik materije može da uđe u njega onakav kakav zaista jeste. To je prirodni imperativ. Uz njega i zdravlje čovjekovo može da krene prirodnim tokom.

 

Zbir informacija o zbivanju prirode sačinjava mrežu uma u čovjeku. Uz nju, materijalna opažanja se odvijaju u direktnoj vezi sa čovjekovim umnim energijama. Um kao energija i Zemlja kao materija se nalaze u neprekidnoj komunikaciji. Element materije predstavlja prostor, dok njeno kretanje proizvodi energiju pamćenja (vremena) i oni se sažimaju u ljudskom umu. To je zajednički tok u kom živi čovječanstvo. Na makronivou, materija i njena kretanja se sažimaju u planetama, zvijezdama, galaksijama. U prirodi, prostor se manifestuje kao materijalni vid zbivanja, a pamćenje se zbiva kao umna projekcija tog akta. Uzajamno preplitanje tih elemenata gradi matricu na kojoj um operira u trodimenzionom realitetu. U „3D“ prirodi, um je zapravo taj koji vidi kroz oči i opaža. Kroz njegovu pažnju i nepažnju se zapravo odvija prirodni refleks vida tj. opažanja. Mi “okom” uma zapravo opažamo na hiljade senzitivnih “akorda” dnevno i pri tom koristimo moć pažnje . Na zemaljskom nivou, umna pažnja može biti povezana sa muzikom, naukom, jezikom, književnim djelima, dok na makronivou nije u potpunosti mjerljiva a može da predstavlja zbir uvida, vidovitosti i jasnoviđenja.

 

Dok god čovjek gleda materijalnim umom, on se ne može vinuti iznad njega. Da bi otišao iznad, on mora gledati izvan uma i njegovih odjeka. Najzad, čovjekov um će razumjeti inteligenciju viših dimenzija prirode tek kada dosegne nivo sa kojeg one potiču.

 

PLANETARNA VIZIJA ® ~ Iz knjige "Priroda Realnosti" ~ Ivan Mirković

Meditacija

     
Meditacijom, mi zapravo “glancamo” unutarnje ogledalo mikrouniverzu-ma, a za uzvrat, taj “okean” nam daruje prikladnu dubinu uvida uz koju pravilnije opažamo zbivanja u prirodi.   Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Aura

     
Kako se priroda makrouniverzuma preliva iz sedam dimenzija, tako čovjek kao njeno oličenje ima sedam auričnih opni koje tim dimenzijama odgovaraju. Opažanje auričnih omo-tača predstavlja važan... Vidi temu...

Mikro i Makro veza

     
Čovjekov um je preslikana projekcija uma prirode koja kao njegovo makro oličenje djeluje na njega i njegova zbivanja. Zato su kompletne dimenzije prirode u njemu, u čovjeku, a ne van njega. Vidi temu...

Energija

     
Energija daje prvi impuls kretanju planeta i prvi udah tek rođenom djetetu. Uz nju, mi evoluiramo u pri-rodnosti. Da bi otpočeli pravilno kretanje u njoj, mi moramo prvo da znamo ko smo Mi. Vidi temu...

bottom of page